Αν.Παπανδρέου 6, Ξάνθη, 67100 Τηλέφωνο: 25410 84241
singular_logic_business_erp

Oλοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP-Enterprise Resource Planning System) για μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν αναπτύξει σημαντικό μέγεθος. Aποτελεί την αξιόπιστη επιλογή για πολλές επιχειρήσεις, σημαντικών τομέων της αγοράς, όπως : ένδυση-υπόδηση, εισαγωγικό εμπόριο, τρόφιμα-ποτά, φάρμακα, ανταλλακτικά, μεταφορικές εταιρίες, κ.ά.

 • Εμπορική Διαχείριση : Διαχείριση Αποθεμάτων, Πωλήσεων, Αγορών, Συντιθέμενα Είδη, Ελεγχόμενη Διακίνηση Ειδών, Κιβωτιοποίηση/Packing List), Advanced Order Processing, Αριθμοί Σειράς, Παρτίδες, Κοστολόγηση Εισαγωγών, Συντιθέμενα Είδη, Οδηγοί, Είδη Εγγυοδοσίας, Χρώμα-Μέγεθος, Κύκλωμα Διαχείρισης Προμηθειών
 • Οικονομική Διαχείριση : Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Διαχείριση Εισπρακτέων & Πληρωτέων Λογαριασμών, Χρηματοοικονομική Διαχείριση, Cash Flow, Πιστωτική Πολιτική Πελατών, Τραπεζικοί Λογαριασμοί/Extraits, Τόκοι Υπερημερίας, Προϋπολογισμός Λογαριασμών, Μητρώο Παγίων/Αποσβέσεις Παγίων, Παραστατικά Παγίων, Advanced Διαχείριση Παγίων, Διοικητικοί Λογαριασμοί, Accounting Consolidation
 • Διοικητική Πληροφόρησης – MIS Components : On Line Analytical Processing -OLAP Viewer, Hierarchical Data Views -HDVs, Graph Viewer, Query Viewer, Έτοιμες Εκτυπώσεις, Advanced Reporting Tools, Διαχείριση Προϋπολογισμών, Αναλυτικός Προϋπολογισμός και Απολογισμός Διοίκησης
 • Παραγωγή : Τεχνικές προδιαγραφές, Φασεολόγια, Παραγωγές-Αναλώσεις, Κοστολόγηση παραγωγής, Προγραμματισμός Παραγωγής-MRP
 • Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού
 • Εξωλογιστική Κοστολόγηση Δραστηριοτήτων
 • Διαχείριση Ροής Αποθεμάτων
 • Διαχείριση ξένου νομίσματος, Multi-Company, e-business, Security System, Προηγμένες δυνατότητες Customization

 

 • Ενσωματώνει την τεράστια εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων ERP σε χιλιάδες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Το χρησιμοποιούν καθημερινά περισσότεροι από 11.000 εργαζόμενοι
 • Διασυνδέει όλα τα τμήματα, τις λειτουργίες και τις πληροφορίες μιας επιχείρησης σε ένα στιβαρό, ομοιογενές και ενιαίο Windows περιβάλλον εργασίας
 • Διαθέτει εξελιγμένο, ευέλικτο και εύχρηστο interface
 • Προσφέρει εξελιγμένο σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
 • Έχει πλούσια και κλιμακωτή λειτουργικότητα έτσι, ώστε να καλύπτει επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους και κάθε δραστηριότητας
 • Διαθέτει μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής και επέκτασης ώστε να καλύπτει πιθανές ιδιαίτερες ανάγκες
 • Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικά δίκτυο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων